^ Do góry!
facebook

Student - ZUS - opłaty

Ile muszę zapłacić  składki do ZUS  jeżeli prowadzę działalność jako student?

Student, który nie ma ukończonych 26 lat, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ma obowiązek opłacać wszystkie składki ubezpieczeniowe do ZUS, na zasadach obowiązujących przedsiębiorców.

Uczeń gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub student do ukończenia 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Stanowi o tym art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Przepis ten zwalnia z obowiązku ubezpieczenia do ukończenia wskazanego wyżej wieku osoby (uczniów, studentów), które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Reguła ta ma także zastosowanie do składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedstawione wyjaśnienia nie mają więc zastosowania do sytuacji przedstawionej w pytaniu. Oznacza to, że z tytułu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej student będzie podlegał obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolny charakter będzie dla niego miało ubezpieczenie chorobowe, do którego będzie mógł przystąpić na swój wniosek.

Zwracam uwagę, że jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (patrz ramka), to może skorzystać z ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Wtedy przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2013 r. najniższa podstawa wymiaru składek dla takich przedsiębiorców wynosi 480 zł (30% z kwoty 1.600 zł). Dla porównania przedsiębiorca, który nie może skorzystać z omawianej preferencji, opłaca w tym roku składki na te ubezpieczenia od podstawy nie niższej niż 2.227,80 zł (stanowi ją 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Czy aby na pewno? a może studentowi wystarczy 250 zł żeby  prowadzić  działalność  gospodarcza!

 

Ostatnio znalezione!
Pomoce naukowe :)
Po godzinach.
No images